HONG KONG
The Hong Kong Golf Club

​Fanling Course:

Lot No 1 Fan Kam Road, Sheung Shui, N. T. Hong Kong 
Tel : (852) 2670 1211
Fax : (852) 2679 5183

 

Deep Water Bay Course:

19, Island Road, Deep Water Bay, Hong Kong.
Tel : (852) 2812 7070
Fax : (852) 2812 7111


View/Edit Booking >More
GOLF : RECIPROCAL & AFFLIATED CLUBS